Laboral

Assessorament integral en contactes laborals, gestió de nòmines i Seguretat Social.

ordinador

Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen:

 • Estudi i confecció de nòmines i bolletins de la Seguretat Social.
 • Alta i baixa de treballadors a la Seguretat Social.
 • Tramitació i confecció de contractes i pròrrogues laborals.
 • Alta i baixa d’autònoms a la Seguretat Social.
 • Tramitació d’altes d’empreses a la Seguretat Social i a l’autoritat laboral.
 • Estudi i redacció de cartes sobre faltes i sancions al personal.
 • Estudi i redacció de cartes d’acomiadaments.
 • Assessorament en matèria de seguretat i higiene.
 • Estudi i assessorament en conflictes col·lectius de treball, vagues i tancaments patronals.
 • Tramitació  de pensions de la seguretat social.
 • Representació davant la inspecció de treball o subinspectors.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Assistència en representació a conciliacions davant el C.M.A.C.
 • Assistència en representació davant el jutjat social.
 • Recursos ordinaris i d’altres davant organismes centrals.
 • Sol·licitud i tramitació de subvencions.
 • Expedients per als cobraments de liquidacions de quotes que presenten saldo creditor.
 • Estudi, confecció i tramitació de sol·licituds de fraccionament i aplaçament de pagament en matèria de seguretat social.