Fiscal

Assessorament en la gestió de l’àmbit fiscal i tributari de les persones físiques i jurídiques.

Persones jurídiques:

 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Confecció i presentació d’impostos.
 • Altes y baixes d’obligacions fiscals i de IAE.

Recursos i gestions en l’Agència Tributària.

Persones físiques:

 • Assessorament en inversions de capital immobiliari. Adquisició i transmissió d’immobles situats en territori nacional i rendiments de capital immobiliari.
 • Impostos indirectes: impostos sobre el valor afegit, impostos sobre transmissions patrimonials.
 • Assessorament en inversions de capital mobiliari.
 • Planificació y liquidació de l’impost sobre la renta de les persones físiques i impost sobre el patrimoni.
 • Planificació i liquidació de l’impost sobre successions i donacions.
 • Comptable.

asesoramiento fiscal

Serveis generals de comptabilitat que inclouen la gestió y supervisió diària de la comptabilitat oficial, apunts al llibre major de client, balanços i comptes de resultats.

 • Preparació i legalització dels llibres de comptabilitat.
 • Ajuda mitjançant el programa comptabilitat-client (vostè pot fer els assentaments bàsics i nosaltres fem la resta).
 • Preparació dels comptes anuals.
 • Dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Facturació.
 • Actuacions davant entitats bancàries, notaris, registre de la propietat i mercantil i d’altres organismes públics.